söndag 10 april 2016

Om tonsur!
Munkar,gråbröder Bild: Bibliothèque Nationale de France.


I kristna kyrkor och munk­ordnar var rakning av huvudet en invigningsritual samtidigt som det var en vanlig åsikt att det var syndigt att fromma män spillde tid på sitt hår. Tonsur är därför utmärkande för romersk-katolska munkar och präster.
Tonsur är när munkar och präster som tecken på sin ståndstillhörighet, rakar av delar av eller hela sitt hår. Ofta är det avrakade partiet en cirkel högst upp på huvudet.
Tonsuren  har sett olika ut inom ordnarna. Ex.vis har man i den grekiska tonsuren rakat av allt hår på framsidan av huvudet medan tonsuren i vissa delar av Storbritanien rakades som den grekiska men det hår som var kvar fick falla fritt böljande på ryggen.
En annan variant av tonsuren kunde vara ett rakat kors. Varje orden hade sin variant av tonsur.
Under 1500-talet blev tonsuren ett skiljemärke mellan lekmän och andliga.
 Ritua­len innebar att prästen eller munken lade det världsliga livet bakom sig för att träda in i det andliga.
Denna sed har vissa munkar haft sedan de första århundradena av vår tideräkning med under 600-talet blev seden vanligt förkommande och sågs som ett fromhetstecken. Tonsuren skulle symbolisera Jesu törnekrona och kallades Kranstonsuren.
Genom att ge löften att leva som munk har han blivit en Guds tjänare och därmed gett löften om fattigdom, kysk­het och lydnad.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar